skwara

11 tekstów – auto­rem jest skwa­ra.

Życie jest tak skom­pli­kowa­nie pros­te, że dla mnie aż za trudne.! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 24 stycznia 2011, 19:42

Ta chwi­la, gdy pat­rzysz mi głębo­ko w oczy.
Ta chwi­la, gdy łapiesz mnie za rękę.
Ta chwi­la, gdy przy­tulasz mnie do siebie.
Ta chwi­la- dlacze­go nie trwa wiecznie.?! 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 sierpnia 2010, 12:46

"Pat­rząc na życie przez pryz­mat cudze­go serca." 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 sierpnia 2010, 20:53

wiesz... co­raz czes­ciej do­pada mnie sa­mot­nosc. wte­dy chciala­bym moc po pros­tu przy­tulic sie do ko­gos. w tych chwi­lach ciebie naj­czzes­ciej nie ma w pob­li­zu... dlaczego.? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 sierpnia 2010, 14:42

i ta chwi­la, gdy zaglądasz w głąb mo­jej duszy, od­ga­dując mo­je naj­skryt­sze ta­jem­ni­ce... i naj­dziw­niej­sze jest to, ze ro­bisz to tyl­ko za po­mocą swoich prze­nik­li­wych brązo­wych oczu, które zwężają się pod wpływem emoc­ji- ta chwi­la jest dla mnie wszystkim 

myśl
zebrała 17 fiszek • 9 sierpnia 2010, 14:04

Każdy dzień jest podróżą przez historię. 

myśl • 23 lipca 2010, 18:26

Kochać to chcieć dać z siebie wszys­tko ukochanemu 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 czerwca 2010, 15:11

Mo­je życie jest ideal­ne są tyl­ko ludzie którzy do niego nie pasują 

myśl
zebrała 24 fiszki • 31 maja 2010, 20:21

Przy­jaźń to nie jest tyl­ko piękne słowo. Wy­ryte na kar­tach En­cyklo­pedii. Przy­jaźni nie można ku­pić,za naj­większą gotówkę. Nie jest pre­zen­tem od lo­su,nie jest mas­kotką która z biegiem lat niszcze­je. Praw­dzi­wa przy­jaźń trwa [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 maja 2010, 14:12

"Nasze życie układa­my sta­ran­nie z białych kos­tek do­mina. Tu­taj miłość szczęśli­wa, tam szcze­ra be­zin­te­resow­na przy­jaźń. Cza­sem po­jawiają się czar­ne ele­men­ty i jak na złość po­pychają jedną z białych kos­tek, ruj­nując kon­struk­cję ka­wałek po kawałku." 

myśl
zebrała 9 fiszek • 20 maja 2010, 21:12
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność